Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 12.02.2013 | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.02.2013 Pykälä 72Tekninen lautakunta
§ 72
12.02.2013

 

Asukasvalintojen ja omakustannusvuokrien valvonta

 

136/56/561/2013

 

TL § 72 

Selostus:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaoppaan (25.4.2008) mukaan kunta valvoo valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamista aravarajoituslain 4 d §:n, uuden korkotukilain 11 §:n ja vanhan korkotukilain 13 §:n nojalla.

 

Asuntolautakunta on kokouksessaan 26.8.2004 § 49 päättänyt valvontatavasta, mutta asia on syytä käsitellä uudelleen valvottavien kohteiden lisääntymisen vuoksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myös kirjeellään 11.7.2012 (Dnro 18251/631/12) ohjeistanut kuntia asukasvalintojen ja vuokramäärityksen valvomisesta.

 

Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä, miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Valvontapäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon koko asuntokannan asuntomarkkinatilanne ja myös asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut kunnan sisällä. Valvontapäätös pitää sisällään myös omakustannusvuokrien valvonnan. Asukasvalintojen ja asukasvalintojen valvonnan tulisi olla riittävän joustavaa. Tarkempaa valvontaa tulee kohdistaa kohteisiin, joista on kilpailua kuten Savonlinnan keskustan alue.

 

Kunnalla on lakiin perustuva oikeus vaatia omistajalta asukasvalinnan perusteena olevia tietoja, joiden avulla se voi selvittää, täyttävätkö asukkaaksi valitut asunnontarpeelle, tuloille ja varallisuudelle asetetut edellytykset. Lisäksi kunnan tulee valvoa omakustannusvuokralaskelmia. Kunnan valvonta voi olla etukäteisvalvontaa tai kunta voi jälkikäteen hyväksyä asukasvalinnat.

 

Etukäteisvalvonnassa pyydetään hakemukset sähköisesti etukäteen kunnan hyväksyttäväksi ennen kuin hakijan kanssa tehdään vuokrasopimus. Etuna on se, että ennen hyväksymistä voidaan pyytää lisäselvityksiä muista hakijoista, jolloin hakijoiden asunnontarpeen vertailu on mahdollista.

 

Jälkikäteen tapahtuva valvonta voi olla säännöllistä ja systemaattista. Tällöin kunnalle useimmiten lähetetään hakijoista luettelo, jossa on tiedot saadusta asunnosta sekä hakijoiden perhekoosta, tuloista ja varallisuudesta sekä asunnon tarpeesta. Lisäksi pitää olla tietoja myös muista mahdollisista hakijoista ja perusteet sille, miksi kyseinen hakija ei ole tullut valituksi. Kunnan on syytä tehdä myös jälkikäteisvalvonnasta kirjallinen valvontapäätös.

 

Asukasvalintoja voidaan valvoa myös pistokokein. Tällöin kunnan asuntoviranomainen tarkistaa tietyltä ajalta huoneistohakemukset liitteineen. Jälkikäteisvalvonnan on syytä olla yhdistelmä systemaattisista ilmoitusmenettelyistä ja pistokokein tehtävistä tarkastuksista.

 

Muuhun kuin kunnan tekemään päätökseen ei asunnonhakija voi hakea muutosta. Jälkikäteisvalvontaa käytettäessä ei oikaisumahdollisuutta ole. Hakijalla on mahdollisuus kannella muun kuin kunnan tekemästä valinnasta mm. kunnalle sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle. Kanteluviranomaisella ei kuitenkaan ole toimivaltaa muuttaa asukasvalintaa.

 

Kunnan on tehtävä päätös omakustannusvuokrien valvonnassa myös siitä, millaisessa tilanteessa se tehostaa valvontaa mm. taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokratalojen kohdalla, jos on yleisestä tasosta poikkeavia vuokria. Kunta antaa oikaisukehotuksen vuokratalon omistajalle, jos omistaja ei noudata kunnan valvontapäätöstä. Kunnan on ilmoitettava asiasta myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle.

 

Valmistelu: asuntosihteeri Paula Pulkkinen, 044 417 4681

 

 

Teknisen johtajan esitys:


Tekninen lautakunta päättää, että asukasvalintojen ja omakustannusvuokrien valvonta Savonlinnan kaupungissa hoidetaan seuraavasti: 

Asukasvalinnat sekä asukasvalintojen ja omakustannusvuokrien valvonta:

 

Kerimäen Vuokratalot Oy:n asukasvalinnan suorittaa 1.1.2013 alkaen kaupungin asuntosihteeri. Yhtiön tulee toimittaa kerran vuodessa asuntotoimistoon omakustannusvuokralaskelma liitteineen.

 

Etukäteisvalvonta:

 

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n osalta valvonta suoritetaan etukäteisvalvontana. Valvonnan suorittaa asuntosihteeri tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa. Erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville voidaan asunto osoittaa ilman ennakkovalvontaa. Valinta ilmoitetaan jälkikäteen asuntotoimistoon.

 

Jälkikäteisvalvonta:

 

YH-Itä-Savo Oy:n (osaomistusasunnot), Kiinteistö Oy Savonlinnan Myllymäen, Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:n, Savonlinnan Iltakoti Oy:n, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n, Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n, Punkaharjun Vuokratalot Oy:n, Savon Vammaisasuntosäätiön, Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n, Savonrannan Vanhusten- ja Vammaistentuki ry:n, Savonlinnan Seudun Vanhustentaloyhdistys ry:n, Savonlinnan Vanhainkotiyhdistys ry:n ja Kiinteistö Oy Kankaankuja- Palomäentie 2 asukasvalinnat valvotaan jälkikäteisvalvontana.

 

Tietojen toimittaminen valvontaa varten:

 

Savonlinnan Iltakoti ry toimittaa listat asukasvalinnoista asuntotoimistoon toukokuussa ja joulukuussa. Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry ja Punkaharjun Vuokratalot Oy toimittaa listat asukasvalinnoista neljännesvuosittain. Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n asukasvalinnat asuntosihteeri tarkistaa pistokokeena kaksi kertaa vuodessa.

 

Savon Vammaisasuntosäätiö, Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry, Savonrannan Vanhusten ja Vammaistentuki ry, Savonlinnan Seudun Vanhustentaloyhdistys ry ja Savonlinnan Vanhainkotiyhdistys ry toimittavat valvontailmoitukset asukasvalinnoista asuntotoimistoon kerran vuodessa yhdessä omakustannusvuokra valvonta-asiakirjojen kanssa.

 

Muut tahot toimittavat asuntohakemuksen ja huoneiston tiedot asuntotoimistoon valinnan jälkeen. Pyydettäessä toimitetaan tiedot vertailua varten muista hakijoista (YH osaomistusasunnot, Koy Savonlinnan Myllymäki, Savonlinnan Asuntotuotanto Oy, Koy Kankaankuja-Palomäentie 2).

 

Omakustannusvuokravalvontaa varten on asuntotoimistoon toimitettava ilman eri pyyntöä kerran vuodessa omakustannusvuokralaskelma ja tilinpäätösasiakirjat.

 

Mikäli vuokratalon käyttöaste on alle 97 % tai se on laskenut edellisestä vuodesta enemmän kuin 2 % tai jos vuokrataloja omistavalla yhteisöllä on taloudellisia vaikeuksia, on tämä ilmoitettava erikseen omakustannusvuokravalvonta-asiakirjoissa. Näissä tapauksissa asuntoviranomainen tehostaa omakustannusvuokrien valvontaa.

 

Jos kunnassa havaitaan, että vuokratalon omistaja ei noudata säännöksiä ja ohjeita tai noudattaa niitä puutteellisesti, virheelliseen käytäntöön puututaan antamalla huomautus asiasta. Samalla tehostetaan kyseisen omistajan valvontaa muuttamalla se etukäteisvalvonnaksi joka määräajaksi tai toistaiseksi. Jos myöhemmin havaitaan, ettei omistaja edelleenkään noudata säännöksiä, kunta ilmoittaa asiasta ARA:lle, jolloin ARA päättää jatkotoimista. ARA voi harkintansa mukaan käyttää myös ankarampia seuraamuksia, jotka ovat aravalainan irtisanominen kokonaan tai osittain, korkotuen takaisinperintä kokonaan tai osittain, tuen lakkaaminen taikka yleishyödyllisyysaseman menettäminen. Erityisryhmien investointiavustuskohteissa seuraamuksena voi olla myönnettyjen avustusten takaisinperiminen osaksi tai kokonaan.

 

Suoritetusta valvonnasta asuntosihteeri tekee valvontapäätöksen, joka toimitetaan tiedoksi vuokratalon omistajalle. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi:
Kaupunginhallitus

Vuokratalojen omistajat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Toimenpiteet:
Asuntosihteeri
Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 12.02.2013 | Avaa haku

©