Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 15.10.2013 | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.10.2013 Pykälä 398
Tekninen lautakunta
§ 297
20.08.2013
Tekninen lautakunta
§ 398
15.10.2013

 

Puruveden Kalasatama Osuuskunnan tarjous Kerimäen Mustalahden kalasataman rakennuksista ja maapohjasta sekä Vasamalahden jäähilekoneesta

 

503/61/619/2013

 

TL § 297 

Selostus:
Puruveden Kalasatama Osuuskunta on jättänyt
pöytäkirjaliitteenä A olevan 11.6.2013 päivätyn tarjouksen Mustalahden kalasataman rakennuksista tontteineen ja Vasamalahden jäähileasemasta yhteensä 10 200 euroa. Kauppa on esitetty toteutettavaksi 1.1.2014 mennessä. Tarjouksen liiteasiakirjat ovat nähtävänä portaalissa.

 

Mustalahden osalta voidaan todeta seuraavaa:

 

Kaupunki omistaa Kerimäen Hälvän kylässä ns. Mustalahden kalasataman. Kyseisellä kiinteistöllä Kalasatama 740-584-4-72 sijaitsee kaksi Kerimäen kunnan vuosina 1988 ja 2007 rakennuttamaa kalasatamaa palvelevaa rakennusta.

 

Kiinteistön 740-584-4-72 aluetta osoittava kartta on pöytäkirjaliitteenä B.

 

Ely-keskus on ilmoittanut, ettei kaupoille ole estettä sikäli kuin toiminta säilyy nykyisen muotoisena.

 

Puruveteen rajoittuvan tilan Kalasatama 740-584-4-72 pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 2.085 m2. Alueella on voimassa yleiskaava, jossa alue osoitettu satamatoimintoja (LS) varten.

 

Kerimäen kunta on vuokrannut Mustalahden kalasataman rakennukset, piha-alueen ja kalastuslaiturin vuonna 2007 allekirjoitetulla sopimuksella Puruveden Kalasatama Osuuskunnalle. Sopimuksen mukaan vuokranantajan vastuulla on kiinteistön peruskorjaus, vakuutukset, jäähileaseman sähkö, kunnossapito, ulko-oven avain hallinta ja huollosta.

 

Mustalahden osalta rakennukset voidaan myydä Puruveden Kalasataman Osuuskunnalle. Maapohja olisi tarkoituksenmukaisinta kuitenkin vuokrata.

 

Vuokrasopimus voisi olla kestoltaan pitkäaikainen ja siihen voisi sisältyä vapaa siirto-oikeus. Näin ollen se olisi tarvittaessa kiinnityskelpoinen ja vuokrausmenettely tukisi täysin alueen yritystoimintaa. Vuokran määrä voitaisiin määritellä käyttötapa huomioon ottaen myös edulliseksi. Vuokrasopimusehdoissa olisi myös määritelty alueen käyttötarkoitus, jolloin ELY-keskuksen ehdot tulisivat myös huomioiduksi.

 

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tulee myös selvittää tarkemmin alueen käyttö ja käyttömahdollisuudet veneiden maihinvetopaikkoina. Tältä osin yhteyshenkilönä toimii maankäyttö- ja satamamestari.

 

Todettakoon vielä, että ostotarjouksen hyväksyminen sellaisenaan merkitsisi käytännössä maapohjan (tontin) lahjoittamista ja samalla senkin osalta kirjanpidollisen tappion realisoitumista. Kyseessä voi kuitenkin olla arvokas rantakiinteistö, jos kaavan mukainen käyttötarkoitus tulee jossain vaiheessa muuttumaan.

 

Vasamalahden osalta voidaan todeta seuraavaa:

 

Kerimäen kunta on vuokrannut 20.12.2012 allekirjoitetulla sopimuksella Nousiainen Korjaamo Ay:ltä osoitteesta Vasamalahdentie 5 400 neliön maa-alueen käytettäväksi jäähileaseman ja EKO-pisteen sijoittamiseksi määräalalle. Tontin omistaja on valmis jakamaan sopimuksen kaupungin ja osuuskunnan kesken mahdollisen jäähileaseman kaupan yhteydessä. Vasamalahden jäähileasema on alkujaan hankittu vuonna 1999 ja kone uusittu 2005.

 

Valmistelu. toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, 044 417 4750

kaupungingeodeetti Timo Nokelainen, 044 417 4640

 

 

Teknisen johtajan esitys:


Tekninen lautakunta päättää, ettei Puruveden Kalasatama Osuuskunnan tarjousta sellaisenaan hyväksytä.

 

Lautakunta päättää, että Mustalahden kalasatama ja Vasamalahden jäähileasema voidaan luovuttaa osuuskunnalle seuraavilla ehdoilla:

 

1. Osuuskunta saa tarjoamallaan kauppahinnalla omistukseensa Mustalahden kalasatamassa sijaitsevat rakennukset ja laitteet sekä Vasamalahden jäähileaseman.

 

2. Kaupunki vuokraa Mustalahden kalasataman maapohjan eli kiinteistön 740-584-4-7 osuuskunnalle seuraavin pääehdoin:

- vuokra-aika on 25 vuotta

- käyttötarkoitus määritellään nykyisen kaltaiseksi

- vuosivuokra on 500 euroa/vuosi ja se sidotaan elinkustannusindeksiin

- vuokraoikeus on vapaasti siirrettävissä

- muutoin noudatetaan tavanomaisia vuokrausehtoja

- vuokrasopimusta laadittaessa selvitetään ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista alueen venepaikkajärjestelyistä.

 

3. Osuuskunta tekee Vasamalahden jäähileaseman maapohjasta oman vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa.

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös:
Teknisen johtajan esityksestä asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle. 

 

Toimenpiteet:
Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelut 

TL § 398 

Selostus:
Osuuskunta Puruveden kalasatama on ylimääräisessä kokouksessaan 21.9.2013 käsitellyt lautakunnassa esillä ollutta esitystä ja esittää seuraavia vaihtoehtoja:

 

"7 §: Mustalahden kalasataman maapohjan, kalahallin, ulkovaraston ja hilekoneen sekä Vasamalahden hileaseman vuokraaminen tai ostaminen Savonlinnan kaupungilta.

 

Päätös:

Vaihtoehto 1) Ehdotetaan voimassaolevan käyttösopimuksen jatkamista sellaisella lisäyksellä, että käyttövesi- ja jätevesijärjestelmän sekä kylmäkoneiden hoidosta vastaa osuuskunta.

Osuuskunta ottaa vastatakseen myös Mustalahden ja Vasamalahden hilekoneiden hoidosta ja käyttökustannuksista.

 

Vaihtoehto 2) Osuuskunta pitää voimassa tekemänsä tarjouksen rakennuksen ja maapohjan ostosta 10.000 eurolla.

 

Vaihtoehto 3) Osuuskunta tarjoaa hallin ostamista 3.000 eurolla, maapohjan vuokraamista 50 eurolla ja sitoutumista kaupungin ehdottamiin vuokraehtoihin. Osuuskunta pidättää itselleen oikeuden laiturin käyttöön ja venepaikkojen vuokrauksiin."

 

Osuuskunnan pöytäkirja 21.9.2013 on nähtävänä portaalissa.

 

Asiasta neuvoteltiin osuuskunnan edustajien kanssa ja päädyttiin vaihtoehto 3) mukaiseen ratkaisuun. Vasamalahden hileaseman osalta ei ole Ely-keskuksen ehtoja. Mustalahden kalasataman saneeraukseen ja laajentamiseen on Etelä-Savon TE-keskus (nykyisin Etelä-Savon ELY-keskus) päätöksellään 22.2.2008, pöytäkirjaliite C, myöntänyt enintään 133.230 euron avustuksen. Avustuksen viimeinen maksatuspäivä oli 11.3.2008.

Päätöksen mukaan rakennusten luovutusta ei saa tehdä ilman TE-keskuksen lupaa ennen 10.3.2018 eli 10 vuoteen viimeisestä maksatuspäivästä. Tämä vaatimus tulee huomioida kauppaehtona. Esitetyllä 3.000 euron kauppahinnalla kaupan myötä kirjataan kirjanpidollista tappiota. Tosin hilekoneisiin ja rakennuksiin liittyvistä omistajan velvoitteista päästään eroon.

 

Jatkoneuvotteluissa on sovittu, että kaupunki vuokraa Mustalahden kalasataman maapohjan eli kiinteistön 740-584-4-7 osuuskunnalle nykykäytössään muodolliseen hintaan 50 euroa/vuosi. Vuokra nostetaan 500 euroon/vuosi siinä vaiheessa, kun osuuskunta aloittaa toimintojensa kehittämisinvestoinnit. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

Neuvotteluissa sovittiin myös, että osuuskunnalla on oikeus sopia tai päättää alueelle Kerimäen kunnan antamalla luvalla sijoitetuista venepaikoista.

 

Mikäli nykyiset alueella olevat venepaikat muodostavat esteen kalastustoimintojen kehittämiselle, tulee osuuskunnan kuitenkin ensisijaisesti selvittää, ovatko venepaikat siirrettävissä kyseessä olevalla alueella sellaiseen kohtaan, missä ne eivät ole kalastustoimintojen esteenä. Alueella on saadun tiedon mukaan laadittu jo aiemmin siirtosuunnitelmat.

 

Kerimäen kunnan ja Puruveden Kalasatama Osuuskunnan välillä on aiemmin laadittu aluetta ja rakennuksia koskeva 31.5.2007 allekirjoitettu sopimus käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamisesta. Rakennusten osalta em. sopimus lakkaa rakennusten luovutuksen yhteydessä. Maanvuokra-sopimuksessa em. sopimuksen ehdot huomioidaan soveltuvin osin.

 

Valmistelu. toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, 044 417 4750

kaupungingeodeetti Timo Nokelainen, 044 417 4640

 

 

Teknisen johtajan esitys:


Tekninen lautakunta päättää, ettei Puruveden kalasatama osuuskunnan tarjousta sellaisenaan hyväksytä.

 

Lautakunta päättää, että Mustalahden kalasatama ja Vasamalahden jäähileasema voidaan luovuttaa osuuskunnalle seuraavilla ehdoilla:

 

1. Osuuskunta saa tarjoamallaan 3.000 euron kauppahinnalla omistukseensa Mustalahden kalasatamassa sijaitsevat rakennukset ja laitteet sekä Vasamalahden jäähileaseman.

 

2. Kaupunki vuokraa Mustalahden kalasataman maapohjan eli kiinteistön 740-584-4-7 osuuskunnalle seuraavin pääehdoin:

- vuokra-aika on 25 vuotta

- käyttötarkoitus määritellään nykyisen kaltaiseksi

- vuosivuokra on nykykäytössä 50 euroa/vuosi, mutta vuokra nostetaan 500 euroon/vuosi siinä vaiheessa, kun osuuskunta aloittaa toimintojensa kehittämisinvestoinnit. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

- vuokraoikeus on vapaasti siirrettävissä

- osuuskunnalla on oikeus sopia tai päättää alueelle Kerimäen kunnan antamalla luvalla sijoitetuista venepaikoista


- mikäli nykyiset alueella olevat venepaikat muodostavat esteen kalastustoimintojen kehittämiselle, tulee osuuskunnan ensisijaisesti selvittää, ovatko venepaikat siirrettävissä kyseisellä alueella sellaiseen kohtaan, missä ne eivät ole kalastustoimintojen esteenä.
- vuokrasopimuksen laatimisessa huomioidaan 31.5.2007 allekirjoitetun sopimuksen ehdot soveltuvin osin
, muutoin noudatetaan tavanomaisia yleisiä vuokrausehtoja. 

- muutoin noudatetaan tavanomaisia vuokrausehtoja.

 

3. Osuuskunta tekee Vasamalahden jäähileaseman maapohjasta oman vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa.

 

4. Merenkulkulaitoksen laiturin käyttö tulee sallia kaikille ammattikalastajille. Kalasatamassa olevan veneiden laskuluiskan tulee olla kaikkien veneilijöiden käytettävissä.

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Tiedoksi:
Puruveden kalasatama osuuskunta

Toimenpiteet:
Maankäyttöpalvelut

Toimitilapalvelut
Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 15.10.2013 | Avaa haku

©